O nás

Schola cantorum

Slovo schola pochází z latiny a znamená v češtině škola (nebo také přednáška, rozprava). Pojem schola cantorum v první řadě představuje nejstarší mužský chrámový sbor, který přibližně od pátého století zajišťoval zpívanou složku liturgií v Římě, časem i na dalších místech, kam se rozvíjející se kultura bohoslužebného zpěvu raného křesťanství šířila. Založení první scholy cantorum se přisuzuje papeži Řehoři Velikému, avšak nemáme pro to žádné důkazy. V jeho spisech a dochované početné korespondenci žádné zmínky o chorálním sboru nenajdeme.

Gregoriánský chorál je zpívaná modlitba. Je to zpěv, který se často přisuzuje mužům žijícím v klášteře. Ovšem, tak, jako existují i ženské kláštery, existuje i chorál zpívaný ženskými uskupeními. Ojediněle se vyskytnou i scholy smíšené.

Schola Gregoriana Spiritus Sancti

Židenická farnost sv. Cyrila a Metoděje disponuje velkým bohatstvím nejrůznějších společenství a pěveckých sdružení. Kromě chrámového sboru, dětské scholičky a sboru mladých je tu také naše chorální schola, která vznikla na podzim v roce 2010. Pro množství aktivit naší farnosti není právě snadné založit a dovedně vést scholu. Proto jsme pozvali a ustanovili za hlavního vedoucího scholy Ducha Svatého. Ten se ujal vedení naprosto zodpovědně a vždy pomohl, kdykoli bylo potřeba. Je tedy naprosto logické, že se jeho jméno objevilo i v názvu našeho společenství. Bude-li se vám líbit tento název v latině, nezapomeňte vyslovit ve slově Spiritus dlouhé "ú" (2. pád).

Činnost scholy

Nejčastěji se objevujeme na různých modlitebních setkáních (Noc žalmů, noční adorace, zelenočtvrteční Getsemanská zahrada), dále při (českých) nedělních mších sv. zhruba jednou do měsíce, pravidelně se podílíme na programu Noci kostelů. Účinkujeme převážně v našem kostele sv. Cyrila a Metoděje, několikrát jsme zpívaly i mimo domovskou farnost. Za zmínku stojí též dvě víkendová soustředění (Jeseníky 2013, Rájec-Jestřebí 2015). V sezóně 2014-2015 zavítaly některé naše členky (3) se zpěvem do brněnské katedrály na Petrově na latinskou mši a s Conventem choralis do Roudnice nad Labem. Vrcholem našeho dosavadního působení byly dvě série koncertů na téma "Vize sv. Hildegardy z Bingenu" (podzim 2017 a 2018).

Schola se schází ke zkouškám jednou týdně vždy v pondělí v 19 hod. na židenické faře v učebně (Nopova 84).

Něco málo k interpretaci chorálu

Během posledních staletí až donedávna bylo zvykem chorál zpívat ekválně neboli způsobem zvaným cantus planus (= zpěv plochý; všechny noty jsou stejně dlouhé). V rámci velké obnovy monastického života ve Francii docházelo v 19. - 20. století v benediktinském opatství v Solesmes k významným objevům při zkoumání pramenů liturgických zpěvů. Solesmesští mnichové se snažili zůstavit nějaká jednoznačná pravidla pro rytmus chorálu. K zásadní změně - návratu k původnímu způsobu přednesu došlo pak objevem neumatických notací.                                                                                               Původní způsob přednesu gregoriánského chorálu z dob 8. - 9. století se opírá o rytmus latinské řeči; jeho charakter zůstává někde na hranici mezi recitací a zpěvem (tzv. kantilace). Tato interpretace je označována jako sémiologická; jí se zabývá i naše schola.