Historie scholy

Po předběžné poradě s Ivanem Pohankou a nezbytných organizačních opatřeních se židenická gregoriánská schola Ducha Svatého (Schola Gregoriana Spiritus Sancti nebo též SGSS) poprvé sešla k úvodní domluvě v úterý 12. 10. 2010 na zpěvárně našeho kostela, v sestavě Martina Lavičková, Ivan Pohanka, Milan Horký a Ondra Veselý. První opravdová zkouška se potom konala v pondělí 18. 10., kdy se k nám připojil nový člen František Lavička (odborný hlasový pedagog), který se mj. ujal hlasové výchovy zpěváků. Nácvik zpěvů jsme zahájili žalmem "Rosu dejte nebesa" z kancionálu. Příchodem zpěvačky Jany Šimunekové (8. 11. 2010) vznikla samovolně možnost vytvoření ženského chóru a tedy i antifonálního způsobu zpěvu (střídání dvou chórů), což jsme vzápětí využili při nácviku žalmu 51 Miserere. První akcí, na kterou jsme se připravovali, byla Noc žalmů 2010. V té době se složení scholy ustálilo v této podobě: kromě kantorky Ivan Pohanka, Milan Horký, František Lavička, Jindřich Lavička, Jana Šimuneková.

Přehled působení jednotlivých choralistů v našem uskupení lze nalézt v rubrice Členové. Seznam veškerých našich akcí vč. repertoáru je k nahlédnutí v podkapitolách této kapitoly.                                                                                                                                                     

Sezóna 2012 - 2013 byla zahájena ve znamení podstatné změny. Již koncem minulé sezóny postupně odcházeli členové mužského chóru (většinou z důvodu pracovní vytíženosti) a náhradu za ně se nepodařilo najít. Jako reálná možnost další existence našeho společenství se jevilo  posílení členské základny ženské části a vytvoření scholy čistě ženské. A tak jsme v pondělí 19. 11. 2012 v komorní sestavě Eva Nehybková, Mirka a Martina Lavičkovy započaly naši novou historii nácvikem adventních zpěvů. Nacvičené jsme uplatnily na Nikodémově noci v židenickém kostele, kde se k nám připojila i členka původního obsazení Marie Pokorná. Vystoupení zaujalo naši spolufarnici Renatu Buršíkovou tak, že přijala pozvání do scholy mezi nás. Tím se ustálila základní pětičlenná sestava. K tomuto základu přibyly postupně při různých příležitostech ještě další členky - Michaela Záhorská, Hanka Nováčková, Markéta Dostálová, Eva Víšková. (Bližší údaje opět v již výše zmíněných kapitolách).

Zpočátku jsme se scházely většinou v pondělí v 19.00 na zpěvárně našeho kostela; avšak někdy jsme měly pocit, že nemáme kde hlasy složit – dle potřeby nám posloužila oratoř, bývalá márnice (klubovna) nebo klub Václav. V posledních letech se místo našeho zkoušení ustálilo ve farní učebně, neboť zpěvárna je v pondělky obsazena zpěváky sboru mladých. Naše schola působí zatím téměř výhradně v naší domovské židenické farnosti. Náš zpěv zaznívá na adoracích prvních pátků, asi jednou měsíčně na nedělní mši sv. a na výjimečnějších akcích (Noc kostelů, Noc žalmů, noční bdění apod.). Rády využijeme i příležitostí zazpívat si i mimo naši farnost. Např. v červnu 2013 na výletě chrámového sboru jsme ve třech zazpívaly na poutním místě Kalvárie. V tomtéž měsíci jsme absolvovaly naše první a vydařené soustředění v Malé Morávce v Jeseníkách. Tam jsme nejen nacvičovaly nový repertoár, ale po předchozí dohodě jsme obohatily svým zpěvem nedělní mši sv. v místním kostele Nejsvětější Trojice. Měly jsme rovněž možnost zazpívat si na poutním místě u P. Marie Pomocné v nedalekých Zlatých Horách. Využily jsme i příležitosti v krásné jesenické přírodě a chválily jsme svým zpěvem Boží stvoření na různých místech pod širým nebem.

Zpívaly jsme o slavnosti sv. Václava (2014).

Každoročně přispíváme do našeho farního perníkového betléma

Zavítaly jsme do Roudnice nad Labem, kde jsme zpívaly s Conventem choralis Officium parvum B.M.V.

Jednou z našich největších akcí byla letošní (2015) Květná neděle. Rozhodly jsme se, že nacvičíme a zazpíváme české chorální pašije sv. Marka na mši sv. v 10 hodin. Při tomto odhodlání bylo třeba oslovit i některé naše členy bývalého mužského chóru: Ivana Pohanku, Milana Horkého a Františka Lavičku. To proto, aby pašijové sbory nezněly čistě žensky, nýbrž smíšeně. Při takovém projektu byla nezbytná také modlitba. S jejím přispěním se na jedné ze zkoušek sešlo rekordních čtrnáct zpěváků a zpěvaček. (Na kůru nás potom bylo patnáct). Sólových partů se ujali Ondra Loub (evangelista), Vašek Zvěřina (ostatní malé role) a Martin Klusáček (Ježíš Kristus), který se svým zvučným hlasem zastal i úlohu kantora při zpěvech před kostelem. Duch Svatý opět zazářil. Po mši sv. byli všichni účinkující pozváni do klubu Václav.

V květnu, měsíci Panny Marie jsme poprvé zazpívaly na mariánské pobožnosti. Po úvodní antifoně jsme zjistily, že průvod ministrantů je ještě v sakristii, tak jsme musely přidat ještě Ave Maria.

O Svatodušní vigilii 2015 se sešla část scholy poprvé i bez vedoucí a zazpívala hymnus Veni Creator. Za kantorku zaskočila Mirka Lavičková.

Noc kostelů 2015 se taktéž bez nás neobešla. Na řadu přišly zpěvy velikonoční, svatodušní sekvence a oba dvojhlasy. Z tohoto účinkování vznikl amatérský záznam na našem prvním DVD. Zpěv Kyrie fons bonitatis si lze poslechnout též na youtube: www.youtube.com/watch?v=Ls8vouaklUc 

V červnu následovalo naše druhé soustředění, tentokrát v Rájci-Jestřebí, kde je farářem židenický farník David Ambrož. V neděli jsme zazpívaly na dvou mších - v Rájci a na poutní mši sv. v Doubravici nad Svitavou (viz fotogalerie).

Rok 2015 je též věnován oslavám našeho polo-výročí 5 let od vzniku scholy.

Sezóna 2015-2016 začala naším kvantitativním úbytkem: Jedna z členek utrpěla frakturu nohy, takže se na delší dobu odmlčela, jiná odešla na mateřskou, zkoušky byly málo obsazeny. Ač kvantitativně oslabeny, kvalitativně jsme se snažily opět pokročit. Začaly jsme se opět zabývat vícehlasým zpěvem: Novou kapitolou repertoáru se stal trojhlasý zpěv invitatoria k Nejsvětější Trojici od Etiénne de Liégeho. Na různých vystoupeních byly použity některé jeho části; celý pak zazněl o Noci kostelů, kde byl opět amatérsky zaznamenán: https://www.youtube.com/watch?v=7xV_0IEIMMg 

Poprvé se naše schola objevila na programu Sborování - nesoutěžní přehlídce chrámových sborů v Šaraticích.

Zbytek roku 2016 vypadal již úspěšněji. Podruhé (většina scholy poprvé) jsme zpívaly na půdě kostela sv. Michala, a sice při přijetí naší umělecké vedoucí mezi dominikánské terciáře. Průběh obřadu a celé mše sv. byl nahrán audio. Dvakrát jsme se objevily na Židenických rorátech. Našly jsme též v našem kostele z hlediska akustiky optimální místo ke zpěvu. Nyní zpíváme uprostřed chrámové lodi již bez pomoci ozvučení.

Novinkou repertoáru roku 2017 jsou dvojhlasé vize sv. Hildegardy z Bingenu. V minulé sezóně zaznívaly o prvních pátcích v měsíci (závěr adorace). Loni jste je mohli vyslechnout na na třech malých listopadových koncertech a sice v Židenicích (5. 11.), v Husovicích (6. 11.) a v kostele sv. Michala v Brně (10. 11. ). Plakát.doc (1596416)

V březnu 2018 o Květné neděli přišly na řadu opět české pašije sv. Marka. Nesešlo se nás sice tolik, jako před třemi lety, ale i tentokrát se zpívání vydařilo. Jako hosty-sólisty jsme oslovili našeho pana varhaníka Josefa Louba, který mj. zpívá Pána Ježíše v Janových pašijích každoročně na Velký pátek; roli evangelisty zastal vedoucí Husovického okrašlovacího spolku pěveckého Patrik Matyášek a zbylé role obstaral dlouholetý choralista Ondra Ptáček. Letos jsme do našeho velikonočního repertoáru navíc zařadily pro nás nové graduale Christus factus est. Duch Svatý opět slavil úspěch.

Letošní sezóna s sebou přinesla také dvojí účast na tradiční Mši sv. (podle misálu z r. 1962) v katedrální kapli Zvěstování P. Marie. Stalo se tak na začátku března a na Svatodušní pondělí v květnu. Po dvouleté odmlce schola zazpívala na Sborování 17. 6. v Boskovicích.

Sborování 2018

Devátou sezónu 2018 - 2019 zahájila naše schola zpěvem na kající bohoslužbě v Židenicích. V říjnu a listopadu opět úspěšně proběhly koncerty "Vize sv. Hildegardy", tentokrát i mimo Brno v Šaraticích a v Újezdě u Brna.

Takhle jsme zpívaly na Křenové.

Po zmíněných koncertech jsme měly možnost aktivní účasti na mši sv. v kostele sv. Michala, při které naše umělecká vedoucí složila časné sliby ve třetím dominikánském řádu. Poté nás čekala opět plně "obsazená" doba adventní: Třikrát jsme vystoupily na židenických rorátech (v 6 hod. ráno).

Nový rok 2019 jsme pěvecky započaly ekumenickou bohoslužbou v našem kostele (30. 1.). Začátkem roku od nás dočasně odešly dvě členky, další se zkoušek a vystoupení účastnila kvůli studiu jen sporadicky; inu, zjistily jsme, že je nás ve schole vlastně šest. Nicméně i v tomto počtu se s pomocí Ducha Sv. dalo spolehlivě fungovat. V tomto obsazení jsme absolvovaly Zelenočtvrteční adoraci v Getsemanské zahradě, ke které jsme nacvičily kompletní repertoár antifon k umývání nohou. Další zpívání nám připravila doba velikonoční; na neděli Dobrého Pastýře jsme měly možnost zazpívat dvě mše - v Pozořicích a Holubicích. Podařilo se nám tak zúročit nově nastudované ordinárium De angelis a celé proprium čtvrté neděle velikonoční.

O Noci kostelů jsme zazpívaly hned dvakrát: poprvé v kostele na Křenové a podruhé jako každoročně u nás.  V červnu jsme svým zpěvem uvítaly našeho Patrona o Svatodušní vigílii. Sezónu 2018-19 uzavřel zpěv na adoraci v Milonicích - nynějším působišti našeho bývalého kaplana P. Martina Kohoutka.